KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÓM NHÀ TRẺ 25 - 36 THÁNG
Kế hoạch giáo dục khối lớp mẫu giáo bé
Chương trình giáo dục nhằm giúp bé từ 3 tuổi đến 4 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ.
Kế hoạch giáo dục khối lớp mẫu giáo bé
Chương trình giáo dục nhằm giúp bé từ 3 tuổi đến 4 tuổi phát triển hài hòa về các mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ.
Video