CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT
Công khai cơ sở vật chất
Trường mầm non Vĩnh Thái thực hiện công khai CSVC theo mẫu số 03 hông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017.
Video