13/05/2022 10:27        

Thông báo về việc tuyển sinh năm học 2021-2022

PHÒNG GDĐT NHA TRANG

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VĨNH THÁI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 117 /TB-MNVT

Vĩnh Thái, ngày 6 tháng 7 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh năm học 2021 – 2022

 

 

Thực hiện kế hoạch số 116/KH- MNVT ngày 02/7/2021 của Trường mầm non Vĩnh Thái về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất của trường mầm non Vĩnh Thái và chỉ tiêu tuyển sinh Phòng GDĐT đã giao trong năm học 2021-2022; trường mầm non Vĩnh Thái thông báo tuyển sinh như sau:

  I. NGUYÊN TẮC  VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

  1. Đối tượng tuyển sinh

- Trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ: Nhóm 25-36 tháng (trẻ sinh tháng 01/2019 đến tháng 08/2019) có hộ khẩu thường trú (tạm trú) trên địa bàn xã Vĩnh Thái.

- Trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo: Từ 3 đến 5 tuổi  (sinh năm 2016, 2017, 2018).

 2. Nguyên tắc xét tuyển

 - Tiếp nhận tất cả trẻ nhà trẻ và mẫu giáo là con ruột, con nuôi của công chức, viên chức thuộc biên chế nhà trường.

- Năm học 2021-2022 nhà trường phân tuyến tuyển sinh đối với nhóm trẻ  25-36 tháng (trẻ sinh tháng 01/2019 đến tháng 8/2019) và trẻ 3-4 tuổi (sinh năm 2018), trẻ 4-5 tuổi sinh năm 2017. Huy động trẻ trong độ tuổi Mầm non đến trường học, trong đó ưu tiên huy động tối đa trẻ 5 – 6 tuổi (sinh năm 2016) ra lớp.

- Xét theo nguyên tắc đúng tuyến; tuyến tuyển sinh phân theo địa bàn thôn, tổ của xã Vĩnh Thái; xét theo thứ tự diện tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao.

3. Kế hoạch tuyển sinh cụ thể

a) Điểm Thủy Tú

- Trẻ sinh từ tháng 01 đến tháng 08 năm 2019 (Nhà trẻ): 16 trẻ

- Trẻ sinh năm 2018 (Mẫu giáo 3-4 tuổi): Không tuyển vì học sinh cũ đã đủ chỉ tiêu giao (25 trẻ)

- Trẻ sinh năm 2017  ( Mẫu giáo 4-5 tuổi) : Không tuyển vì học sinh cũ đã đủ chỉ tiêu giao (25 trẻ)

- Trẻ sinh năm 2016 (Mẫu giáo 5-6 tuổi): Nhận tất cả, không kể số lượng

b) Điểm Thái Thông

- Trẻ sinh năm 2017: 19 Trẻ.

- Trẻ sinh năm 2016 (Mẫu giáo 5-6 tuổi): Nhận tất cả, không kể số lượng

c) Điểm Vĩnh Xuân

- Trẻ sinh năm 2017: 24 Trẻ

- Trẻ sinh năm 2016: Nhận tất cả, không kể số lượng

d) Điểm Đất Lành

- Trẻ sinh năm 2017: 10 trẻ

- Trẻ sinh năm 2016: Nhận tất cả, không kể số lượng

II. QUY ĐỊNH HỒ SƠ HỌC SINH

1. Đơn xin nhập học

2. Sơ yếu lý lịch học sinh.

3. Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao theo quy định hiện hành).

4. Hộ khẩu (photo và mang theo hộ khẩu gốc để đối chiếu).

5. Phiếu tiêm chủng (photo).

6. Thẻ bảo hiểm y tế (photo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngày bán hồ sơ: lúc 8h00 ngày 13/7/2021.

2. Từ ngày 20 đến hết ngày 30/7/2021 thu nhận hồ sơ và xét tuyển trong tuyến theo danh sách của Ban chỉ đạo tuyển sinh xã đã xét duyệt

Lưu ý: đến 17h00 ngày 30/7/2021 Phụ huynh nào không liên hệ để làm các thủ tục hồ sơ tuyển sinh thì Hội đồng tuyển sinh không xem xét, phụ huynh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm liên hệ chổ học khác cho con.

3. Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 13/8/2021: Hội đồng tuyển sinh được phép thu nhận hồ sơ và xét tuyển các trường hợp ngoại tuyến cho đến khi đủ chỉ tiêu giao.

4. Từ ngày 16/8/2021 đến 20/8/2021: Niêm yết danh sách trẻ được xét tuyển vào trường và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại (nếu có).

5. Tổ chức bán phiếu ăn và thu hộ các khoản theo qui định cho toàn thể trẻ học tại trường: Từ ngày 16/8 đến hết ngày 30/8 (Sau ngày qui định trên, Trẻ không mua phiếu ăn và đóng các khoản theo qui định được xem như không học. Nhà trường sẽ có kế hoạch thu nhận trẻ khác cho đủ chỉ tiêu được giao).

5. Dự kiến tổ chức khai giảng và chính thức vào học: 6/9.

Trên đây là thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường mầm non Vĩnh Thái./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- HĐGD xã Vĩnh Thái;                                                           

- Các thành viên HĐTS;                                                         

- Lưu: VT.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                 Trương Thị Thu Thủy                

 
Video